Övrigt material

Här hittar du miljörättsligt material av olika slag som kan vara av intresse, främst remissvar och yttranden i aktuella lagstiftningsärenden, men också EU-rättsliga dokument, bl.a. från överträdelseärenden där Sverige är inblandat.

Övrigt material 2018: Remissvar:  Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63). Betänkande av Miljötillsynsutredningen (M 2016:04)

Övrigt material 2016: Remissvar:: Ändringar i jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet . Rk/Näringsdepartementet, dnr N2016/02157/RS

Övrigt material 2016: Remissvar: Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) Slutbetänkande av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen

Övrigt material 2016: Remissvar: Artskydd i skogen. Yttrande över förslaget ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket” (NV-08573-15)

Övrigt material 2016: Yttrande över uppdaterad handbok om Natura 2000. Naturvårdsverket, dnr NV-03975-14

Övrigt material 2015: Kompleterande motiverat yttrande om vargjakten 2015-06-19  Europeiska Kommissionen, överträdelse 2010/4200

Övrigt material 2015: Remissvar: Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur. Promemoria dnr N2015/07181/RS

Övrigt material 2015: Urval av tyska domar om artskydd Bundesamt für Naturschutz

Övrigt material 2014: Svar på formell underrättelse i överträdelseärende nr 2014/2178. Landbygdsdepartementet 2014-09-09

Övrigt material 2014: Formell underrättelse om domstolsprövning av jaktbeslut 2014-07-01. Europeiska kommissionen, överträdelse 2014/2178

Övrigt material 2013: Remissvar: Ny tid ny prövning. SOU 2013:69 Delbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen

Övrigt material 2013:  Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen. Miljödepartementets förslag till rapport till det femte partsmötet 2014

Övrigt material 2013: Remissvar: Samexistens mellan människa och varg. SOU 2013:60

Övrigt material 2012: Bunge-målet. Dekanus Torbjörn Anderssons svar

Övrigt material 2012: Bunge-målet. Mitt svar till Mikael Lundholm

Övrigt material 2012: Bunge-målet Advokaten Mikael Lundholms anmälan till dekanus

Övrigt material 2012: Bunge-målet. Kommissionens brev till JO

Övrigt material 2012: Remissvar: Bättre miljö – minskade utsläpp. SOU 2011:86 och och MDeps PM

Övrigt material 2012: Remissvar: Promemoria – Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. MDeps PM M2012/2031/R

Övrigt material 2011: Motiverat yttrande om vargjakten 2011-06-17 Europeiska Kommissionen, överträdelse 2010/4200

Övrigt material 2011: Remissvar: Redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken. Naturvårdsverkets rapport 2011-11-15

Övrigt material 2011: Remissvar: Nya föreskrifter och allmänna råd under 30 § SVL. Skogsstyrelsens förslag 2011-01-28

Övrigt material 2010: Brev från EU-kommissionen till SE om vargar, hösten 2010

Övrigt material 2010: Position statement from the LCIE on the 2010 Swedish wolf hunt,  December 2010

Övrigt material 2010: Remissvar: Miljöorganisationers talerätt – ändringar i 16 kap. 13 § miljöbalken. Miljödepartementets promemoria 2010-01-12

Övrigt material 2010: Remissvar: En ny miljötillsynsförordning. Miljödepartementets förslag 2010-06-17

Övrigt material 2010: Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen. Miljödepartementets förslag till rapport till det fjärde partsmötet 2011

Övrigt material 2010: Remissvar: Miljöprocessen Yttrande över Utkast till lagrådsremiss 2010-01-12

Övrigt material 2009: Remissvar: Utökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag

Övrigt material 2009: Särskilt yttrande i SOU 2009:10. Instansordning, handläggningsregler och prejudikatbildning i miljöprocessen

Övrigt material 2008: Remissvar: Stranden – en värdefull miljö. Ds 2008:21

Övrigt material 2007: Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen.

Övrigt material 2007: Särskilt yttrande i SOU 2007:21. Saneringsförsäkringen

Övrigt material 2006: Remissvar: Ett utvidgat miljöansvar. SOU 2006:39

Övrigt material 2006: Remissvar: Handbok om efterbehandling. Naturvårdsverket 2006-03-31

Övrigt material 2005: Remissvar: Ändringar i 16 kap. 13 § miljöbalken. Miljöorganisationers rätt att överklaga.

Övrigt material 2005: Remissvar: Ett förnyat strandskydd. Ds 2005:23

Övrigt material 2005: Remissvar: En moderniserad rättsprövning. Ds 2005:9

Övrigt material 2004: Remissvar: 2007-förordningen

Övrigt material 2004: Remissvar: Århuskonventionen. Ds 2004: 29

Övrigt material 2004: Remissvar: Pröva eller inte pröva. Naturvårdsverkets rapport 5353 (2004)

Övrigt material 2004: Remissvar: En effektivare miljöprövning. SOU 2003: 124

Övrigt material 2002: Letter from the EU Commission to Latvia about the managemant plan for the lynx population