Startsida    Artiklar &   
  rapporter  
  Rättsfall    Litteratur    Undervisning    Övrigt  
  material  
  Andras  
  material  
  Utredningar    In English  
Övrigt material

Här hittar du miljörättsligt material av olika slag som kan vara av intresse. Till att börja finns här remissvar som miljörätten i Uppsala har givit i aktuella lagstiftningsärenden.

Övrigt material 2016: Remissvar:: Ändringar i jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet . Rk/Näringsdepartementet, dnr N2016/02157/RS
Övrigt material 2016: Remissvar: Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) Slutbetänkande av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen
Övrigt material 2016: Remissvar: Artskydd i skogen. Yttrande över förslaget ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket” (NV-08573-15)
Övrigt material 2016: Yttrande över uppdaterad handbok om Natura 2000. Naturvårdsverket, dnr NV-03975-14
Övrigt material 2015: Kompleterande motiverat yttrande om vargjakten 2015-06-19  Europeiska Kommissionen, överträdelse 2010/4200
Övrigt material 2015: Remissvar: Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur. Promemoria dnr N2015/07181/RS
Övrigt material 2015: Miljörättsliga reflektioner Introduktion på Miljörättsdagen 2015-10-06
Övrigt material 2015: Urval av tyska domar om artskydd Bundesamt für Naturschutz
Övrigt material 2014: Svar på formell underrättelse i överträdelseärende nr 2014/2178. Landbygdsdepartementet 2014-09-09
Övrigt material 2014: Miljörättsliga reflektioner Introduktion på Miljörättsdagen 2014-11-06
Övrigt material 2014: Formell underrättelse om domstolsprövning av jaktbeslut 2014-07-01. Europeiska kommissionen, överträdelse 2014/2178
Övrigt material 2013: Remissvar: Ny tid ny prövning. SOU 2013:69 Delbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen
Övrigt material 2013:  Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen. Miljödepartementets förslag till rapport till det femte partsmötet 2014
Övrigt material 2013: Remissvar: Samexistens mellan människa och varg. SOU 2013:60
Övrigt material 2012: Bunge-målet. Dekanus Torbjörn Anderssons svar
Övrigt material 2012: Bunge-målet. Mitt svar till Mikael Lundholm
Övrigt material 2012: Study on the Implementation of Article 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in 17 of the Member States of the European Union Assignment from the European Commission
Övrigt material 2012: Bunge-målet Advokaten Mikael Lundholms anmälan till dekanus
Övrigt material 2012: Bunge-målet. Kommissionens brev till JO
Övrigt material 2012: Remissvar: Bättre miljö - minskade utsläpp. SOU 2011:86 och och MDeps PM
Övrigt material 2012: Remissvar: Promemoria – Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser. MDeps PM M2012/2031/R
Övrigt material 2011: Motiverat yttrande om vargjakten 2011-06-17 Europeiska Kommissionen, överträdelse 2010/4200
Övrigt material 2011: Remissvar: Redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken. Naturvårdsverkets rapport 2011-11-15
Övrigt material 2011: Remissvar: Nya föreskrifter och allmänna råd under 30 § SVL. Skogsstyrelsens förslag 2011-01-28
Övrigt material 2010: Brev från EU-kommissionen till SE om vargar, hösten 2010 
Övrigt material 2010: Position statement from the LCIE on the 2010 Swedish wolf hunt,  December 2010
Övrigt material 2010: Remissvar: Miljöorganisationers talerätt – ändringar i 16 kap. 13 § miljöbalken. Miljödepartementets promemoria 2010-01-12
Övrigt material 2010: Remissvar: En ny miljötillsynsförordning. Miljödepartementets förslag 2010-06-17
Övrigt material 2010: Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen. Miljödepartementets förslag till rapport till det fjärde partsmötet 2011
Övrigt material 2010: Remissvar: Miljöprocessen Yttrande över Utkast till lagrådsremiss 2010-01-12
Övrigt material 2009: Remissvar: Utökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag
Övrigt material 2009: Särskilt yttrande i SOU 2009:10. Instansordning, handläggningsregler och prejudikatbildning i miljöprocessen
Övrigt material 2008: Remissvar: Stranden - en värdefull miljö. Ds 2008:21
Övrigt material 2007: Remissvar: Den nationella implementeringen av Århuskonventionen. 
Övrigt material 2007: Särskilt yttrande i SOU 2007:21. Saneringsförsäkringen
Övrigt material 2006: Remissvar: Ett utvidgat miljöansvar. SOU 2006:39
Övrigt material 2006: Remissvar: Handbok om efterbehandling. Naturvårdsverket 2006-03-31
Övrigt material 2005: Remissvar: Ändringar i 16 kap. 13 § miljöbalken. Miljöorganisationers rätt att överklaga.
Övrigt material 2005: Remissvar: Ett förnyat strandskydd. Ds 2005:23
Övrigt material 2005: Remissvar: En moderniserad rättsprövning. Ds 2005:9
Övrigt material 2004: Remissvar: 2007-förordningen 
Övrigt material 2004: Remissvar: Århuskonventionen. Ds 2004: 29
Övrigt material 2004: Remissvar: Pröva eller inte pröva. Naturvårdsverkets rapport 5353 (2004)
Övrigt material 2004: Remissvar: En effektivare miljöprövning. SOU 2003: 124
Övrigt material 2002: Letter from the EU Commission to Latvia about the managemant plan for the lynx population