Artiklar och rapporter

Här hittar du artiklar i fulltext. De är publicerade från 2001 och framåt i olika tidskrifter och samlingsverk eller på nätet. Publiceringen här sker efter överenskommelse med förlagen.

Jag använder mig av de gängse förkortningarna för tidskrifterna, dvs.

ERT Europarättslig Tidskrift
FT – Förvaltningsrättslig tidskrift
JFT – Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland
JT – Juridisk tidskrift
SvJT – Svensk Juristtidning

Artikel 2017: Klaga inte på vargen..! Om överklagandeförbudet i jaktförordningen och EU-rätten – Rättsfallskommentar till HFD 2015 ref. 79. Europarättslig tidskrift 2017 s. 111

Artikel 2017: Hitta vilse i skogen. Reflektioner kring höstens underrättsavgöranden om det EU-rättsliga artskyddet vid skogsbruk. Nättidningen JPMiljönet 2017-11-21 (Del 1) och 2017-11-23 (Del 2)

Artikel 2016: Vem tjänar på överdrifterna i debatten om artskydd..? Debattartikel i SvD/Brännpunkt den 16 april 2016

Artikel 2016: Karin och Susannes glädje, Lars-Anders sorg..? Om uppdelade tillståndsprövningar på miljöområdet och respekten för samernas renskötselrätt. NMT 2016:2, s. 71

Rapport 2016: Så nära, och ändå så långt bort! En svensk betraktelse av norsk vattenrätt och frågan om tillstånds rättskraft. Rapport inom forskningsprogrammet SPEQS, Faculty of Law/Uppsala Universitet, Working Paper 2016:1

Artikel 2015:  Vindkraft, fåglar och brister i höjden.  Om artskyddet vid prövningen av vindkraftverk. Nättidningen JPMiljönet 2015-10-15

Artikel 2014: Med lagstiftaren på åskådarplats.  Om implementeringen av Århuskonventionen genom rättspraxis. InfoTorg Juridik-Rättsbanken 2014-03-05

Artikel 2014: Ärna flygplats – försvar med charter? Om miljörättsliga tillståndsbeslut av regeringen. InfoTorg Juridik-Rättsbanken 2014-02-03

Artikel 2014: Tradition och förnyelse på vattenrättens område.  Om mötet mellan gamla tillståndsregimer och moderna miljökrav. NMT 2014:2, s. 101

Artikel 2014: Överdrifter om vattenkraften. Debatartikel (med Jonas Ebbesson) i SvD Brännpunkt 6/10-14

Artikel 2014: Direkt effekt och processuell autonomi Omigen om Bunge-domen och EU-rättens genomslag. SvJT 2014 s. 735

Artikel 2014: Vargen och domstolscirkusen 1-3. Om den svenska rovdjurspolitiken och mötet med EU-rätten. InfoTorg Juridik-Rättsbanken 2014-12-01, 2014-12-22 och 2014-12-30

Artikel 2013: Allmänna och enskilda intressen. Om prövningens omfattning vid överklagande av detaljplaner. InfoTorg Juridik-Rättsbanken 2013-10-09

Artikel 2013: Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del II: Klagorätten utanför miljöbalken. ERT 2013 s. 481

Artikel 2013: Bunge-täkten i Högsta domstolen Miljöaktuellt 2013-06-20

Artikel 2013: Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del 1: Svensk rättspraxis kring talerätten enligt miljöbalken i ljuset av nya avgöranden av EU-domstolen. ERT 2013 s. 217

Artikel 2013: EU-rätten och den processuella autonomin på miljöområdet. Om det svenska tillåtlighetsförklaringar och mötet med europarätten. NMT 2012:2, s. 3

Artikel 2012: Bunge-täkten och EU-rätten.  Kortversionen ur JPMiljönet 2012-10-15

Artikel 2012: Bunge-täkten och EU-rätten. Om mötet mellan tillåtlighetsförklaringar och art- och habitatdirektivet

Artikel 2010: Behövlig bakläxa i EU-domstolen Europarättslig tidskrift 2010 s. 129

Rapport 2010: Rätt tillstånd för miljön. Om tillståndet som miljörättsligt instrument, rättskraften och mötet med nya miljökrav

Artikel 2009: Jo, de närboende och miljön. Ur JO – Lagarnas väktare. Riksdagstryckeriet 2009, s. 71

Artikel 2009: Miljöprövningen i vågskålen.  (tills m K.Kuusiniemi & P. Vihervuori) JFT 5/209 s. 615 och FT 2009 s. 323

Artikel 2008: Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen. Ko-referat från Nordiska Juristmötet i Köpenhamn 2008

Artikel 2008: Botniabanan; slutpunkten som blev frågetecken. Nättidningen JPMiljönet 2008-12-22

Artikel 2008: Mera om mobilmaster. JT 2007/08 s. 797

Artikel 2008: Slut på följetongen om miljösanktionsavgifterna? Nättidningen JPMiljönet 2008-01-25

Artikel 2007: Allmän amnesti för avgift och straff? Debattartikel i Miljöaktuellt nr 2/2007

Artikel 2007: Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp. Nättidningen JPMiljönet 2007-01-18

Artikel 2007: Natura 2000 i Sverige. Del 1 Om rättstillämpningen i miljödomstolarna. JT 2007/08 s. 3

Artikel 2007: Natura 2000 i Sverige. Del 2 Om processuella problem i tillämpningen. JT 2007/08 s. 295

Artikel 2006: Regeringen bestämmer över Botniabanan. Nättidningen JPMiljönet 2006-07-03

Artikel 2005: Ett talande beslut.  Nättidningen JPMiljönet 2005-01-17.

Artikel 2005: Ett evigt tillstånd? Nättidningen JPMiljönet 2005-10-06.

Artikel 2005: Många turer kring Botniabanan. Nättidningen JPMiljönet 2005-06-29

Artikel 2004: Vem får klaga i miljömål?  Nättidningen JPMiljönet 2004-10-27.

Artikel 2003: Miljörätt och Europakonventionen. Ur Miljöantologi. Skrifter från Rättsfonden 2003, sid. 79.

Rapport 2003: Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten. Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden. Rapport 5242, Naturvårdsverket 2003.

Artikel 2002: Rätten till en god miljö.  Ur Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Iustus 2002, sid. 101.

Artikel 2002: Miljöbrott och åtalsrätt. Ur Vänbok till Staffan Westerlund. Iustus 2002, sid. 215.

Artikel 2001: Miljövårdskraven i tiden II. FT 2001 sid. 85.

Artikel 2001: Miljövårdskraven i tiden I. FT 2001 sid. 3.