Startsida    Artiklar &   
  rapporter  
  Rättsfall    Litteratur    Undervisning    Övrigt  
  material  
  Andras  
  material  
  Utredningar    In English  
Rättsfall

Sedan maj 2006 finns ett urval av Miljööverdomstolens beslut och domar (1999-) i fulltext (med underrättsavgöranden) i Domstolsverkets rättsfallssamling på nätet (www.rattsinfosok.dom.se).

Här publiceras den lista med referat av domar och beslut som jag utarbetade under mina år vid Miljööverdomstolen. Listan omfattar drygt 300 vägledande avgöranden från domstolen under åren 1999 t.o.m. 2003 och är något mer omfattande än den officiella rättsfallssamlingen för de åren.

Rättsfallen är angivna med datum och målnummer i kronologisk ordning under olika rubriker; "Talerätt", "Miljöfarlig verksamhet", "Avfall" osv. Dokumentet är återgivet i en pdf-fil, vilket gör att sidonumreringen inte stämmer. För varje rättsfall finns emellertid flera sökord angivna. Med hjälp av sökfunktionen kan du orientera dig bland avgörandena genom att ange sökord, målnummer, datum eller annan information. I vissa referat finns t.ex. sökandebolagets namn återgivet eller orten för verksamheten.

Under Anm anges i många fall att rättsfallet återfinns i "Miljödomar". Här avses den rättsfallsamling som Naturvårdsverket ger ut (Bjällås & Rosengardten). Den återfinns i fulltext på verkets hemsida (www.naturvardsverket.se) från nr 2000: andra halvåret.


Rättsfall : Miljööverdomstolen: Vägledande avgöranden 1999-2003